cart
login
menu

服務

無論你使用邊個網絡嘅手機、固網電話或傳真機,均可登記使用SmarTone1638 IDD國際長途電話服務,享受經濟、方便同高質素嘅IDD服務。

經濟實惠

1638 IDD收費便宜,更經常帶畀你多項超值優惠!

靈活方便

除可登記多至3個電話號碼使用1638 IDD服務,你更可使用1638 IDD服務號碼,隨時隨地致電海外。

簡易撥號

1638 IDD方便易用,只需使用已登記電話按以下方法致電即可:

(流動電話)

(家居電話/傳真)

密碼保安

如果想為賬戶加設保安功能,你可以啟動私人密碼功能。咁以後你每次打長途電話都必須輸入密碼先至用到,確保賬戶唔會被盜用。

回到頂端